140,00 KM

1.3 Das Perfekt (Wiederholung + Erweiterung)

Perfekt je prošlo vrijeme i gradi se od pomoćnog glagola biti/imati u prezentu + particip II (sein/haben + Partizip II)

Pomoćni glagol znači da na poziciji 2 (gdje inače uvijek stoji glagol) stoji oblik glagola koji nam pomaže u konstruisanju vremenskog oblika perfekta. On sam po sebi nema značenje, već samo gramatičku funkciju. Zbog toga postoje samo dva glagola koja se koriste kao pomoćni glagoli, a to su glagoli „sein“ i „haben“.

Na kraju rečenice stoji particip II koji se nikada ne mijenja!

 

Konstrukcija rečenice u perfektu se dakle mijenja. (lernen – h. gelernt – učiti)

Ich lerne Deutsch. (prezent) – Ja učim njemački.

Ich habe Deutsch gelernt. (perfekt) – Ja sam učio/učila njemački.

Particip II se dijeli na:

 1. particip slabih glagola ( ge…t – gelernt ) gdje se particip završava na -t
 2. particip jakih glagola ( ge…en – gesehen ) gdje se particip završava na –en

Particip II se gradi tako što se na infinitivnu osnovu glagola kao prefiks dodaje ge- i kao sufiks nastavak -t/-en.

a) Pomoćni glagol „sein“ se koristi uz glagole kretanja ili promjene stanja, a za sve ostale glagole koristi se pomoćni glagol “haben”. Glagoli kretanja su npr.kommen (doći), gehen(ići), laufen (trčati), springen (skakati), ziehen (vući),…

Wir sind nach Hause gekommen. – Došli smo kući.

Ich bin ins Kino gegangen. – Išao/Išla sam u kino.

 

b) Glagoli promjene stanja su npr.aufwachen (probuditi se), einschlafen (zaspati), wachsen (rasti), sterben (umirati),…

Ich bin gestern sehr spät eingeschlafen. – Sinoć sam jako kasno zaspao/zaspala.

Hermann Hesse ist 1962 gestorben.  – Herman Hese je umro 1962 godine.

 

c) Glagoli sein (biti), werden (postati), bleiben (ostati), passieren (desiti se), begegnen (sresti), geschehen (desiti se),… idu uz pomoćni glagol „sein“.

Was ist geschehen? – Šta se desilo?

Ich bin ihm im Park begegnet. – Sreo/Srela sam ga u parku.

 

d) Glagoli sa razdvojivim prefiksom grade perfekt sa „ge“ ali on dolazi između prefiksa i glagola:

aufstehen (ustati), anrufen (nazvati), einkaufen (kupovati), ankommen (stići), einschlafen (zaspati),…

Ich bin um 23Uhr angekommen.  – Stigao/Stigla sam u 23 sata.

Mein Vater hat mich nicht angerufen. – Otac me nije nazvao.

 

e) Glagoli sa neodvojivim prefiksima ver-, er-, be, zer-, ent-, miss- nemaju prefiks ge- u perfektu:

bestehen – h.bestanden (položiti)                     Ich habe gestern die Prüfung bestanden. (Jučer sam položio/la ispit.)

gafallen – h.gefallen (svidjeti se)                       Das Buch hat mir sehr gefallen. (Knjiga mi se jako svidjela.)

verstehen –h.verstanden (razumjeti)                Ich habe dich nicht verstanden. (Nisam te razumio/la.)

 

f) Glagoli koji se završavaju na –ieren takođe nemaju prefiks ge- u perfektu: telefonieren (telefonirati), informieren(informisati), reklamieren (reklamirati), studieren (studirati),…

Ich habe gerade mit meiner Mutter telefoniert.  – Upravo sam telefonirao/la sa svojom mamom.

Izuzetak je glagol „passieren“ (desiti se) koji se koristi samo u 3.licu jednine: Es ist passiert.  – Desilo se.

 

Uz ovu cjelinu pogledajte i prigodne prezentacije:

Das-perfekt

Perfekt-der-trennbaren-verben

Verben-ohne-ge-als-prafix

 

1. Ciljana publika

Ovaj kurs namijenjen je odraslim i omladini od 14 godina naviše.

2. Cilj

Ovo je prvi dio A2 kursa, koji služi početnicima kao povezivanje do sada naučenog gradiva i uvod na nivo A2/2.

3. Teme kursa

Vokabular:

U okviru ovog nivoa obrađuju se riječi i fraze kojim se opisuje pokućstvo/namještaj, život u stanu ili kući. Zatim slijedi vokabular koji se tiče hrane/pića, onoga što se radi na slavljima i sa njima vezanim poklonima. Naučit ćete više riječi koje se tiču školovanja iz različitih oblasti, kao i karijere.

Gramatika:

 • Konjuktionen/veznici
 • Präpositionen/prijedlozi
 • Adverbien/prilozi
 • Pronomen/zamjenice
 • Verben/glagoli
 • Perfekt
 • Präteritum– Modalverben
 • Dativ als Objekt
 • Syntax

4. Način učenja

Prezentirani sadržaji se obrađuju kroz kratke lekcije i zabavne foto-audio priče, zanimljive teme iz historije, geografije i drugih nauka.

Course Features

 • Lectures 17
 • Quizzes 0
 • Duration 32 časa
 • Language Engleski
 • Students 10
 • Certificate No
 • Assessments Yes
 • Lektion 1: Kennenlernen 0/4

  Prva lekcija obuhvata ponavljanje fraza koje koristimo pri upoznavanju. Pored toga, ponovite perfekt i upoznajte se sa perfektom glagola koji imaju odvojivi i neodvojivi prefiks. U ovoj lekciji također naučite kako napraviti rečenicu sa veznikom "weil". Svoj vokabular proširite i sa nazivima članova porodice.

 • Lektion 2: Zu Hause 0/2

  U ovoj lekciji ponavljaju se prijedozi koje ste već mogli upoznati na nivou A1/2. Naučite dodatno i određeni broj glagola, koji dolaze uz padeže dativ i akuzativ. Uz ove prijedloge ponovite i riječi koje se odnose na namještaj i prostorije u kući/stanu. Odredite gdje ste šta nalazi u prostoriji koristeći određene prijedloge.

  • Lecture2.1
   2.1 Wechselpräpositionen und Verben mit Wechselpräpositionen
  • Lecture2.2
   2.2 Direktional – Adverbien (prilozi smjera)
 • Lektion 3: Guten Appetit 0/3

  Ova lekcija obrađuje rječice koje opisuju učestalost radnje (immer-uvijek, meistens-većinom, oft-često, manchmal-ponekad, selten-rijetko, nie-nikada). Također, naučite neodređene zamjenice u nominativu i akuzativu.

  • Lecture3.1
   3.1 Temporaldverbien
  • Lecture3.2
   3.2 Indefinitpronomen im Nominativ und Akkusativ
  • Lecture3.3
   3.3 Das Geschirr und die Currywurst
   30m
 • Lektion 4: Arbeitswelt 0/2

  U ovoj lekciji obrađuje se konjuktiv II modalnog glagola sollen-trebati. Dodatna gramatička cjelina su i zavisne rečenice sa veznikom wenn-ako.

  • Lecture4.1
   4.1 Konjunktiv II von „sollen”
  • Lecture4.2
   4.2 Nebensätze mit der Konjunktion – wenn (ako/kada),…dann (onda)
 • Lektion 5: Sport und Fitness 0/2

  Lekcija 5 ovog nivoa obrađuje povratne glagole (sich bewegen/kretati se, sich setzen/sjesti), zatim glagole koji idu uz prijedloge (denken an, sich treffen mit), upitne rječice (worauf? woran?) i prijedložne priloge (darauf, daran).

  • Lecture5.1
   5.1 Reflexive Verben
  • Lecture5.2
   5.2 Verben mit Präpositionen
 • Lektion 6: Ausbildung und Karriere 0/2

  Upoznajte se sa sistemom školovanja u Njemoačkoj i uporedite ga sa školskim sistemom u Vašoj zemlji. Od gramatičkih elemenata ova lekcija sadrži preterit modalnih glagola i zavisne rečenice sa veznikom "dass".

  • Lecture6.1
   6.1 Das Präteritum der Modalveben
  • Lecture6.2
   6.2 Nebensätze mit – dass
 • Lektion 7. Feste und Geschenke 0/2

  U zadnjoj lekciji ovog stepena, ponovite liče zamjenice u određenim padežima i naučite najosnovnije pojmove vezane za vjenčanja i zabave.

  • Lecture7.1
   7.1 Wiederholung von Personalpronomen
   30m
  • Lecture7.2
   7.2 Eine Hochzeit und eine Party
   30m
140,00 KM