Free

1.2 Numbers 1-10, plurals

1. Ciljana publika

Ovaj kurs namijenjen je odraslim i omladini od 14 godina naviše.

2. Cilj

Ovo je prvi dio početnog A1 kursa, koji služi početnicima kao uvod u engleski jezik, njegove osnovne pojmove i svakodnevne izraze.

3. Teme kursa

Vokabular:

U sedam nastavnih cjelina tematski se obrađuju sadržaji u okviru sljedećih oblasti:

 • Predstavljanje sebe, porodice i prijatelja na engleskom jeziku;
 • Zanimanja, lični podaci;
 • Svakodnevni pozdravi;
 • Države svijeta;
 • Sport/hrana/piće;
 • Koliko je sati/dani u sedmici;
 • Kakvo je vrijeme?
 • Posjeta gradu.

Gramatika:

 • Alfabet, spelovanje riječi;
 • Neodređeni članovi;
 • Brojevi od 1-100, množina imenica;
 • Pridjevi;
 • Lične, prisvojne i pokazne zamjenice;
 • Prezent pomoćnih i najčešće korištenih glagola;
 • Negacija glagola;
 • Priloške odredbe za vrijeme;
 • Frazologija: glagoli i imenice koje idu zajedno;
 • Upitne rečenice sa glagolom “can” – moći.

4. Način učenja

Prezentirani sadržaji se obrađuju kroz kratke lekcije i zabavne foto-audio priče, zanimljive teme iz historije, geografije i drugih nauka.

Course Features

 • Lectures 25
 • Quizzes 0
 • Duration 32 časa
 • Skill level Svi nivoi
 • Language Engleski
 • Students 0
 • Certificate No
 • Assessments Yes
 • Lesson 1. Hello! 0/2

  U sklopu ove lekcije učimo kako se predstaviti u situacijama upoznavanja. Također, obrađujemo brojeve od 1-10, kao i množinu imenica. Kroz ovu nastavnu jedinku, stičemo osnove za konverzaciju sa našim sagovornikom.

 • Lesson 2. Your world 0/3

  Ova lekcija obrađuje zemlje svijete i način na koji reći odakle ko dolazi. Također, uče se brojevi od 11-30 i pridjevi kojima opisujemo imenice.

  • Lecture2.1
   2.1 Personal and posessive pronuns
  • Lecture2.2
   2.2. Present simple tense – verb “to be”, numbers 11-30
  • Lecture2.3
   2.3 Adjectives, countries of the world
 • Lesson 3. All about you 0/3

  • Lecture3.1
   Negative form – verb „to be“
  • Lecture3.2
   Speaking about jobs
  • Lecture3.3
   Personal information
 • Lesson 4. Family and friends 0/4

  • Lecture4.1
   Present Simple Tense – verb „to have“
  • Lecture4.2
   Possessive adjectives + nouns
  • Lecture4.3
   Describing a friend
  • Lecture4.4
   My family
 • Lesson 5. The way I live 0/4

  • Lecture5.1
   Indefinite article a/an
  • Lecture5.2
   Present Simple Tense (like, speak, want, work, come, play)
  • Lecture5.3
   Speaking about sports, food and drinks
  • Lecture5.4
   Numbers 1-100, prices
 • Lesson 6. Every day 0/5

  • Lecture6.1
   Interrogative/negative forms Present Simple Tense
  • Lecture6.2
   Adverbs of frequency
  • Lecture6.3
   What’s the time?
  • Lecture6.4
   Days of the week/prepositions of time
  • Lecture6.5
   Speaking about lifestyle
 • Lesson 7. My favourites 0/4

  • Lecture7.1
   Opposite adjectives/question words
  • Lecture7.2
   Writing a postcard
  • Lecture7.3
   Can I…?/This, that
  • Lecture7.4
   Pronouns (Subject/Object/Possessive)
Free